F550 | Naza-M V2 | Spektrum Dx9 mit AR8000 : CFG-ERR